O projekteTéma: "The Castles on the Danube – Our Linking Heritage" ("Hrady na Dunaji - dedičstvo, ktoré nás spája")

Trvanie: 01.09.2013 – 30.08.2015

Typ projektu: Comenius - školské partnerstvá

Hlavný koordinátor projektu: Irina Savova, Vidin, Bulharsko

Školský koordinátor pre GIH: Oľga Kubánková


Ciele projektu:

Rieka Dunaj pretekajúca 10 krajinami počas dlhej histórie ľudstva spájala strategické mestá na Dunaji, prepájala západnú a východnú Európu, slúžila ako významná dopravná tepna a umožnila krajinám rozvíjať obchod a šíriť kultúru.

Na vyučovacích hodinách anglického jazyka, dejepisu, estetickej výchovy, informatiky a iných získajú študenti vedomosti nielen o histórii a kultúre svojho mesta, ale aj o mestách svojich partnerov. Aktivity sú zamerané aj na rozvoj zručností pri práci s IKT, komunikatívne, umelecké, jazykové a iné zručnosti. Študenti sa naučia svoju prácu plánovať, organizovať, podať správu o realizovaných úlohách, navštívia múzeá, budú hostiteľmi partnerských škôl počas ich návštev u nás, budú prezentovať svoju prácu napríklad na výstavách, internete atď. Budú pracovať v tímoch na svojich školách, so študentmi z partnerských škôl počas projektových stretnutí, spoznajú spôsob života v krajine partnerov.

Učitelia dostanú príležitosť získať nové kontakty s kolegami z Európy, porovnať rôzne školské vzdelávacie programy, získajú motiváciu na svoj ďalší profesijný rast. Budú žiakov viesť, podporovať a povzbudzovať v práci. Očakávame, že prostredníctvom aktivít a kontaktov s mladými ľuďmi budú žiaci otvorení, prejavia sociálne cítenie, uplatnia svoj zmysel pre toleranciu, budú komunikatívni a tolerantní jeden voči druhému.

Škola získala na projekt grant 21.000 eur.