Program projektu09/2013 Informovanie pedagogického zboru, žiakov a rodičov o projekte, utvorenie pracovných skupín, založenie webovej stránky, vyhotovenie dotazníka.

10/2013 Informovanie jednotlivých tímov o aktivitách, výroba prezentácií o všetkých školách a mestách všetkých partnerov, návšteva hradov a opevnení.

Stretnutie č. 1 – vzájomné spoznávanie sa, dotazník, diskusia o detailoch aktivít na obdobie prvého roka projektu, metódach a nástrojoch na monitorovanie a hodnotenie projektu; informovanie médií a komunity.

11/2013 Výber loga pre projekt cez súťaž na škole, vytvorenie priestoru v škole, ktorý bude slúžiť na informovanie o projekte a partnerských školách

12/2013 Zhromažďovanie informácií o hradoch na Dunaji, začiatok obdobia na prípravu fotografického materiálu a maľovania rôznymi technikami k téme "Hrady a rieka v ročných obdobiach", práca s expertom.

01/2014 Informovanie sa o histórii hradov, študovanie vplyvu rieky (výroba prezentácií, plagátov) na mestá.

02/2014 Skúmanie architektonických štýlov, konštrukčných metód, materiálov, systémov obrany, druhov zbraní, doplnenie prezentácií a plagátov o ďalšie skutočnosti.

03/2014 Výroba modelov hradov použitím rôznych techník a materiálov, miniatúrnych kópií zbraní, začiatok súťaže v písaní prác o hradoch a rieke.

04/2014 Výber najlepších malieb, kresieb, plagátov, modelov, miniatúr zbraní a ich výstava na školách.

Stretnutie č. 2 – "Hrady na riekach v miniatúrnej podobe", prezentácia aktivít k tomuto termínu, výroba modelov hradov partnerskými školami, zhromažďovanie podkladov pre výsledný produkt – brožúru.

05/2014 Prípravy na oslavu "Deň Dunaja", súťaž v písaní esejí, poézie a príbehov na tému "My, naše hrady a rieka". Výber najlepšej eseje, príbehu a básne do publikácie, miestneho média, zhromažďovanie materiálov z prvého roka projektu do v brožúry ako finálneho produktu.

06/2014 Stretnutie č. 3 – "My, hrad a rieka", záverečné stretnutie prvého roka, účasť školy na slávnosti "Deň Dunaja" so školskou výstavou, stavanie modelov hradov z piesku, konanie udalosti: "Odkaz vo fľaši", dotazník, diskusia o aktivitách pre druhý rok projektu.

07-08/2014 Príprava priebežnej správy z prvého roka projektu a kompletizácia brožúry ako výsledného produktu, dotazníky na monitorovanie a hodnotenie projektu v druhom roku jeho trvania.

09/2014 Informovanie učiteľov, študentov a rodičov o výsledkoch prvého roka projektu, dotazník.

10-11/2014 Zbieranie informácií o živote na hradoch – životný štýl, strava, hry, peniaze – príprava prezentácií a plagátov.

11/2014 Stretnutie č. 4 – "Život na hradoch", predstavenie brožúry, každá škola prezentuje svoju prácu, prezentácie obrázkov s druhmi dobového oblečenia a vybavenia domácnosti na hradoch.

12/2014 Práca na dizajne kalendára s hradmi na Dunaji, zbieranie informácií o remeslách vybraného historického obdobia.

01/2015 Študovanie umenia o hradoch – maľby, hudba, nástroje, výroba plagátov, písanie scenára pre divadelnú hru (na základe legendy o hrade).

02/2015 Sformovanie "hereckej" skupiny pre divadelné predstavenie na hrade pod vedením experta, maľby, tance, hudba istého historického obdobia, záznam z týchto aktivít na DVD.

03/2015 Výroba prezentácií alebo filmu so všetkým nazbieraným materiálom o hradoch, nacvičovanie divadelnej hry, príprava na "Deň na hrade", zhromaždenie všetkých informácií o hradoch pre výrobu brožúry.

04/2015 Videonahrávka z prehliadky hradu, v ktorej študenti vystupujú ako sprievodcovia, záznam tejto aktivity na DVD, pokračovanie prípravy k udalosti "Deň na hrade".

04-05/2015 Stretnutie č. 5, udalosť "Jeden deň na hrade" venovaná "Európskemu dňu" – divadelné predstavenie, výstava malieb, tanec, hudba, filmy prezentujúce partnerov, uvedenie DVD, dotazník, letáky o projekte.

05/2015 Zhromaždenie materiálov a výroba brožúry o aktivitách druhého roka projektu, dotazník so študentmi, učiteľmi a rodičmi.

06/2015 Stretnutie č. 6 – "Hrady na Dunaji – naše kultúrne dedičstvo" – diskusia o aktivitách a výsledkoch druhého roka projektu, predstavenie brožúry, rozhovor v miestnom médiu, výmena najlepších metód a postupov v projekte medzi školami, dotazník.

07-08/2015 Príprava záverečnej správy o projekte.